www.archive-nl-2014.com » NL » S » SOCIAALRAADSLIEDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Sociaal Raadslieden | Home
  Descriptive info: .. Home.. U zoekt hulp.. Over Sociaal Raadsliedenwerk.. Voor leden.. Sociaal Raadsliedenwerk.. Altijd kansrijk.. Niemand staat alleen.. Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW).. Raakt u de weg kwijt in het doolhof van overheidsinstellingen en particuliere instanties? Bureau sociaal raadslieden geeft informatie en advies over allerlei wetten en regelgevingen.. U kunt ook hulp krijgen bij het indienen van aanvragen en bezwaarschriften en het invullen van ingewikkelde formulieren.. Het sociaal raadsliedenwerk kan voor  ...   te telefoneren of door een gezamenlijk gesprek aan te gaan.. Wanneer het nodig is kunnen wij u de weg wijzen naar de juiste instellingen of personen, waarbij u terecht kunt.. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de MOgroep,.. http://www.. mogroep.. nl/.. Laatste nieuws:.. De cijfers.. 500.. 000 contacten per jaar.. Top drie onderwerpen: belastingen, uitkeringen en consumentenzaken.. 50% van de clienten is van allochtone herkomst..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Wat is Sociaal Raadsliedenwerk?
  Descriptive info: Wat is Sociaal Raadsliedenwerk?.. Wat kunnen Sociaal Raadslieden voor u doen?.. Zoek Sociaal Raadslieden bij u in de buurt.. Wat is sociaal raadsliedenwerk?.. Sociaal raadslieden weten alles over wetten en regels die voor u belangrijk zijn.. Bijvoorbeeld over de Wet Werk en Bijstand, over Zorg- en Huurtoeslag en over uw rechten als huurder.. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op heeft.. Hulp van de sociaal raadslieden kost u geen geld.. Disclaimer.. Privacy policy.. Sitemap.. 2007 Sociaal Raadsliedenwerk..

  Original link path: /?ct=tekst&page=watis&nav_active=110
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Organisatie en werkwijze
  Descriptive info: Organisatie en werkwijze.. LOSR/Signaleringscommissie.. Nieuws.. Publicaties en links.. SRW in cijfers.. Vacatures.. Lid worden?.. Sociaal raadslieden geven informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein.. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers.. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en weinig zelfredzaamheid.. De sociaal-juridische dienstverlening bestaat uit informatie en advies en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.. De gebieden waarop het grootste deel van de dienstverlening betrekking heeft zijn: belastingen (inclusief huur- en zorgtoeslag), sociale zekerheid en wonen: kortom, de primaire bestaansvoorwaarden.. Sociaal raadslieden houden zich ook bezig met het signaleren van structurele problematiek en ondernemen daar actie op.. Leemtes in wet- en regelgeving of ongewenste gevolgen van regelgeving worden bij de verantwoordelijke instanties aangekaart.. Sociaal raadslieden hebben een lage drempel voor hun doelgroep en zijn kosteloos toegankelijk.. Vanuit zo n 80 instellingen vinden jaarlijks gemiddeld 400.. 000 contacten met cliënten plaats die totaal ruim 500.. 000 vragen stellen.. Landelijk zijn de sociaal raadslieden georganiseerd in het Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), dat is ondergebracht bij de MOgroep.. De kernfuncties van het sociaal raadsliedenwerk zijn:.. Informatie en advies.. Sociaal raadslieden geven Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de  ...   toekomst zelf actie kunnen ondernemen.. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende activiteiten:.. Formulieren invullen.. Brieven schrijven.. Bemiddelen naar instanties.. Verwijzen naar andere hulp- of dienstverlening.. Bezwaar- en beroepsprocedures.. Signalering.. Een derde kernfunctie van sociaal raadslieden is signalering.. Sociaal Raadslieden hebben voortdurend te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van hun cliënten.. Soms leidt wet- en regelgeving tot onbedoelde (negatieve) effecten, soms sluiten regels niet goed op elkaar aan, soms is de uitvoering niet in overeenstemming met de bedoeling van de regeling.. Sociaal raadslieden merken dit soort onvolkomenheden snel op en kaarten die aan bij de verantwoordelijke instanties.. Veel signalen vinden hun oorsprong in problemen van (groepen) cliënten, soms worden effecten systematisch geïnventariseerd.. Het gaat bij signaleren niet om een beoordeling van de inhoud van wet- en regelgeving.. Het gaat om leemtes, tegenstrijdigheden en onbedoelde gevolgen voor de doelgroep.. Ook problemen in de uitvoering, gebrekkige dienstverlening en het ontstaan van risicogroepen worden gesignaleerd.. Sociaal raadslieden signaleren op lokaal, regionaal en landelijk niveau.. Sociaal Raadslieden nemen deel aan plaatselijke overlegstructuren en gebruiken hun netwerk om lokale signalen aan de orde te stellen.. In de regionale overleggen van Sociaal Raadslieden zijn signaleringen een vast agendapunt.. De.. landelijke Signaleringscommissie.. houdt zich bezig met landelijke signaleringen..

  Original link path: /?ct=tekst&page=sociaalraads&nav_active=200
  Open archive
 •  

 • Title: Sociaal Raadslieden | Nieuws
  Original link path: /?ct=notice&page=nieuws&nav_active=225
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sociaal Raadslieden | Wat kunnen Sociaal Raadslieden voor u doen?
  Descriptive info: Wat kunnen sociaal raadslieden voor u doen?.. U kunt bij de sociaal raadslieden terecht als u informatie en advies wilt.. Bijvoorbeeld over uitkeringen, belastingen, wonen, werken, onderwijs, consumentenzaken of uw rechten ten opzichte van de overheid.. Ook kunnen sociaal raadslieden u helpen met het invullen van een formulier, het opstellen van  ...   nodig is, verwijzen sociaal raadslieden u naar een andere instelling, die uw probleem beter op kan lossen.. Als u er zelf met een instantie, bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst, niet uitkomt, kunnen sociaal raadslieden bemiddelen.. Zij nemen dan contact op om uw zaak toe te lichten of om duidelijkheid te krijgen..

  Original link path: /?ct=tekst&page=watkunnen&nav_active=120
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Zoek Sociaal Raadslieden bij u in de buurt
  Descriptive info: In deze rubriek vindt u de adressen van sociaal raadslieden die lid zijn van de MOgroep/LOSR.. Als er in uw woonplaats geen sociaal raadsliedenwerk is, neem dan contact op met uw gemeente.. Vraag daar naar informatie en advies en om ondersteuning bij uw hulpvraag.. Klik op de kaart op een provincie.. U krijgt dan een lijst te zien van alle sociaal raadslieden in deze provincie..

  Original link path: /?ct=raadslieden&page=zoek&nav_active=130
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Disclaimer
  Descriptive info: De auteursrechten van de inhoud van deze website en nieuwsbrieven behoren tot de Maatschappelijk Ondernemers Groep/Landelijk Overleg Sociaal Raadsliedenwerk.. Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen.. De Maatschappelijk Ondernemers Groep/Landelijk Overleg Sociaal Raadsliedenwerk heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden  ...   Overleg Sociaal Raadsliedenwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.. Copyright.. Alle rechten voorbehouden.. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze..

  Original link path: /?ct=tekst&page=disclaimer&nav_active=400
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Privacy policy
  Descriptive info: In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het omgaan met de verzameling en het gebruik van informatie verkregen op deze internetsite.. Webserver log-gegevens.. Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op de webserver van.. Virtualbuilding.. en.. Connectholland.. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt.. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam  ...   links naar websites van andere organisaties.. Wij registereren het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.. Goedkeuring privacy statement.. Het gebruik van onze internetsite betekent automatisch de goedkeuring van onze privacy statement.. Wanneer u het niet eens bent met ons privacy statement dan vragen wij u vriendelijk om onze site te verlaten.. De MOgroep behoudt zich het recht om dit statement zonder aankondiging te wijzigen..

  Original link path: /?ct=tekst&page=privacy&nav_active=500
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Sitemap
  Descriptive info: HOME.. U ZOEKT HULP.. OVER SOCIAAL RAADSLIEDENWERK.. VOOR LEDEN.. Forum.. Agenda.. Contact..

  Original link path: /?ct=sitemap&nav_active=600
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | LOSR/Signaleringscommissie
  Descriptive info: LOSR/Landelijke signaleringscommissie.. -.. Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden.. Landelijke Signaleringscommissie.. Verslagen LOSR/Signaleringscommissie.. Afgegeven signalen.. Overlegpartner.. Expertise.. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden.. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is ondergebracht bij de MOgroep Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening.. Instellingen voor sociaal raadsliedenwerk kunnen lid worden van het Pluspakket SRW van de MOgroep Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening/LOSR.. Het Pluspakket biedt ondersteuning op het gebied van belangenbehartiging, ondernemerschap en juridische ondersteuning.. Daarnaast ondersteunt het pluspakket de regionale en landelijke netwerken en de landelijke Signaleringscommissie.. Het Pluspakket wordt aangestuurd vanuit de MOgroep door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR).. Landelijke signaleringscommissie.. De landelijke signaleringscommissie verzamelt en analyseert signalen en onderneemt zonodig actie.. Dat kunnen directe acties zijn naar verantwoordelijke ministeries, politici of landelijke uitvoeringsinstanties.. Of zij stelt in overleggen waar zij aan deel neemt de knelpunten aan de orde.. Soms geeft de Signaleringscommissie bekendheid aan een knelpunt door middel van een persbericht of brief.. In de commissie zitten ervaren Sociaal Raadslieden, die nauw contact onderhouden met hun regionale en plaatselijke achterban.. Ook zijn de Nationale Ombudsman en StimulanSZ in de commissie vertegenwoordigd.. De commissie kent twee subcommissies:.. de commissie Sociale Zaken.. de commissie Fiscale zaken en wonen.. De commissie komt vijf maal per jaar voltallig bij elkaar en brengt een eigen.. jaarverslag.. uit.. Nieuwsbrieven signaleringscommissie.. nummer 5 (3 februari 2010).. nummer 6 (8 april 2010).. nummer 7 (11 juni 2010).. nummer 8 (27 september 2010).. nummer 9 (30 november 2010).. nummer  ...   als gevolg van papieren inkomen.. Presentatie BDT 7 maart 2013.. Gevolgen bijstand voor te betalen belastingaanslag.. Brief aan staatssecretarissen De Jager en Klijnsma.. Reactie Klijnsma op brief LOSR.. Reactie LOSR op brief Klijnsma.. Meer info Bijstand voor belastingaanslag.. Incassokosten, een bron van ergernis!.. Rapport: Incassokosten, een bron van ergernis!.. Uitzending Tros Radar.. Behandeling rapport in tweede kamer.. Artikel: Incassokosten aangepakt!.. Brief contouren wettelijke regeling.. Ontwerp wetsvoorstel incassokosten.. Reactie LOSR op ontwerp wetsvoorstel.. Reactie LOSR op nota n.. a.. v.. het verslag.. - Brief LOSR aan Eerste kamer.. Meer info incassokosten.. Mensen met schulden in de knel!.. Rapport: Mensen met schulden in de knel!.. Aanbiedingsbrief.. Artikel over het rapport.. Reactie staatssecretaris.. Reactie LOSR op staatssecretaris.. Rapport evaluatie gerechtsdeurwaarderswet.. Kaninetsstandpunt evaluatie KBvG.. De commissie heeft periodiek overleg met onder andere het UWV, Divosa, de Belastingdienst, de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van het Ministerie van Justitie en het ministerie van Sociale Zaken.. Daarnaast werkt zij samen met De Nationale Ombudsman en het Juridisch Loket.. Ook onderhoudt de commissie contacten met parlementsleden.. Steeds vaker doen overheidsorganen en uitvoeringsorganisaties een beroep op de kennis van de commissie, omdat zij in staat is snel en goed effecten van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving - ook in detail - te beoordelen.. Daarnaast is zij bij uitstek ervaren in zogenaamde samenloopsituaties: vraagstukken waarbij twee of meer onderdelen van wet- en regelgeving in relatie tot elkaar tot niet-bedoelde, vooral negatieve inkomenseffecten kunnen leiden..

  Original link path: /?ct=tekst&page=signalerings&nav_active=220
  Open archive

 • Title: Sociaal Raadslieden | Publicaties en links
  Descriptive info: Op deze pagina vind u publicaties en links in de volgende categoriën:.. Publicaties en brochures.. Links uitvoerend sociaal raadsliedenwerk.. Overige interessante publicaties/nieuwsbrieven en websites.. Landelijke samenwerkingspartners LOSR.. Hier kunt u de volgende documenten in pdf-formaat bekijken of downloaden.. - nummer 10 (24 januari 2011).. - nummer 11 (27 oktober 2011).. Rapporten.. Artikel: Mensen met schulden in de knel!.. Reactie Aboutaleb op rapport.. Reactie LOSR op brief Aboutaleb.. VROM in het krijt.. Voor de bijhorende tabellen zie.. bijlage rapport.. Reactie van Aboutaleb.. op rapport 'Mensen met schulden in de knel'.. Reactie SRW volgt eind augustus.. LOSR.. Beroepscode.. Flyer 'Sociaal Raadsliedenwerk in het kort'.. (gratis te.. bestellen.. ).. Brochure.. 'Sociaal Raadsliedenwerk Altijd Kansrijk.. ' (gratis te bestellen, via.. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk MOgroep/LOSR werkt nauw samen met verschillende landelijke partners om de dienstverlening naar burgers te optimaliseren op gebied van maatschappelijke ondersteuning.. Het  ...   MOvisie.. StimulanSZ.. (waaronder het voormalige 2ZW Informatiecentrum).. Functieprofiel Sociaal Raadslieden (2006).. Jaarcijfers 2007.. Het Sociaal Raadsliedenwerk werkt op verschillende niveaus nauw samen met andere partners.. Deze samenwerking is te onderscheiden in twee niveaus.. Hieronder vind u de links van de samenwerkingspartners m.. b.. t.. het uitvoerend en het landelijk nivo.. Uitvoerend Sociaal Raadsliedenwerk.. Sociaal Raadslieden werken plaatselijk nauw samen met andere partners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.. Het doel van deze samenwerking is de dienstverlening naar de cliënt te optimaliseren en de cliënt door te verwijzen naar de partners in de keten van integrale dienst- en hulpverlening.. Samenwerkende partners zijn onder andere:.. Maatschappelijk Werk.. Schuldhulpverlening.. (onder andere kredietbanken).. Juridisch loket.. MEE.. Welzijn ouderen.. Gemeentelijke diensten (sociale dienst) - plaatselijke websites.. Woningcorporaties - plaatselijke websites.. Wsnp.. Schulinck.. Schuldinfo.. nl.. met o.. info over:.. beslagvrije voet.. verrekenen.. beslag bankrekening.. beslag inboedel.. incassokosten.. kosten deurwaarder..

  Original link path: /?ct=tekst&page=downloaden&nav_active=228
  Open archive •  


  Archived pages: 19