www.archive-nl-2014.com » NL » S » SCHOONMAAKKWALITEIT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 54 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Welkom
  Descriptive info: .. Welkom.. De Stichting.. Actueel.. VSR-KMS.. Registers.. Deskundigenforum.. Opleidingen.. Publicaties.. Download.. Links.. Colofon.. Welkom bij de Stichting Schoonmaakkwaliteit.. De Stichting Schoonmaakkwaliteit, SSK, is opgericht op initiatief van de Vereniging Schoonmaak Research, VSR, en heeft als doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke, efficiënte en objectieve kwaliteitsmeetsystemen voor de schoonmaakdienstverlening, alsmede het stimuleren en bewaken van het.. kwaliteitsdenken.. binnen de totale schoonmaakbranche.. De Stichting Schoonmaakkwaliteit voert het beheer over VSR-KMS en VSR-DKS en verzorgt de VSR-KMS opleidingen.. De.. VSR-KMS opleidingen.. worden uitgevoerd door SVS.. Een belangrijk instrument van de Stichting Schoonmaakkwaliteit is het.. dat U van dienst kan zijn wanneer er sprake is van klachten of.. geschillen.. bij de toepassing  ...   de ontwikkeling van de Europese norm.. EN 13549.. en de Nederlandse norm.. NEN 2075.. APK-Toets Kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs.. Diagnostische toets Kwaliteitsinspecteurs.. *.. Antwoordmodel diagnostische toets Kwaliteitsinspecteurs.. Diagnostische toets Kwaliteitscontroleurs.. Antwoordmodel diagnostische toets Kwaliteitscontroleurs.. * Kwaliteitsinspecteurs moeten de toets voor Kwaliteitscontroleurs én de toets voor Kwaliteitsinspecteurs afleggen.. Disclaimer.. Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.. SSK is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen.. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, noch op de inhoud aanspraken worden gemaakt.. © Copyright 2011 - 2014 alle rechten voorbehouden.. Sitemap.. Contact..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Welkom
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Welcome
  Descriptive info: Welcome.. Foundation.. Topics.. Panel of Experts.. Training.. Publications.. Colophon.. Welcome to the Foundation for Quality in Cleaning.. The Foundation for Quality in Cleaning (Stichting Schoonmaakkwaliteit, SSK), was founded on the initiative of VSR (the Cleaning Research Association), for the purpose of.. development, maintenance, control and safeguarding of independent and objective quality measurement systems for professional cleaning, next to encouraging and safeguarding so-called.. thinking in terms of quality.. within the entire industry.. This means the Foundation for Quality in Cleaning manages and controls VSR-QMS en VSR-DCS, and it means the Foundation for Quality in  ...   Education for Cleaning Companies and Services (SVS BV).. An important tool offered by the Foundation for Quality in Cleaning is their.. which can be of service to you in the event of a complaint or.. conflict.. over the application of the VSR-QMS or NEN 2075.. Also when you need a second opinion regarding evaluation of the results of quality inspection the Panel of Experts offers you an unbiased and independent assessment.. Further the Foundation for Quality in Cleaning is directly involved with management and development of the European standard.. and the Dutch standard..

  Original link path: /en
  Open archive
 •  

 • Title: Doel
  Descriptive info: Home.. Doel.. Bestuur en Bureau.. Doel Stichting.. De stichting heeft als doel:.. het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke en objectieve kwaliteitsmeetsystemen binnen de schoonmaakdienstverlening, alsmede het stimuleren en bewaken van het kwaliteitsdenken binnen de branche.. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:.. het oprichten en in  ...   studies, artikelen, etc.. in onder meer vakbladen;.. het geven van voorlichting, opleidingen en adviezen;.. het steunen of begeleiden van activiteiten door derden op het gebied waarop de stichting werkzaam is;.. alle haar ten diensten staande middelen zonder daarbij afbreuk wordt gedaan aan het concurrerend vermogen van de in de sector werkzame ondernemingen en organisaties..

  Original link path: /nl/de-stichting/doel
  Open archive

 • Title: Actueel
  Descriptive info: Actueel.. APK voor Kwaliteitsinspecteurs en -controleurs.. Eens per vijf jaar zullen de Kwaliteitsinspecteurs en –controleurs die geregistreerd staan bij de Stichting Schoonmaakkwaliteit een toets moeten ondergaan om geregistreerd te blijven en om een nieuw legitimatiepasje te ontvangen.. Lees meer.. VSR-Controleursdag 2011 druk bezocht.. Factsheet VSR-KMS verschenen.. De sheet "Het VSR kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS 2.. 0, een korte introductie" is verschenen en gratis te.. downloaden..

  Original link path: /nl/actueel
  Open archive

 • Title: VSR-KMS
  Descriptive info: Gedragscode.. Legitimatiepasje.. Inhoudsopgave.. Pagina 2.. Alle pagina's.. Pagina 1 van 2.. Hoe objectief zijn uw kwaliteitsmetingen?.. Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.. Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is.. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt.. Dit, intussen ook volledig geautomatiseerde systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.. Bovendien kan het VSR-kwaliteitsmeetsysteem signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten).. KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat  ...   fouten.. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald.. Bij kantoren ligt het streven op vier maal per jaar, maar in andere omgevingen ook vaker tot maandelijks zoals bij ziekenhuizen het geval kan zijn.. In sommige situaties geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra ‘tussencontrole’.. Analyse van de beoordeling.. Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg.. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf.. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie.. De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.. Kortom, het VSR-kwaliteitsmeetsyteem tilt het schoonmaakonderhoud in Nederland uit de sfeer van de subjectieve beoordeling.. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd.. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem draagt duidelijk bij aan de verhoging van het professionele niveau van het schoonmaakonderhoud in Nederland.. Vorige -.. Volgende..

  Original link path: /nl/vsr-kms
  Open archive

 • Title: Registers
  Descriptive info: Registers.. Helaas, uw browser ondersteunt geen inline frames.. Daardoor zal deze optie niet correct werken..

  Original link path: /nl/registers
  Open archive

 • Title: Deskundigenforum
  Descriptive info: Reglement.. Het Deskundigenforum is een orgaan van de Stichting Schoonmaakkwaliteit.. Het doel van het Deskundigenforum is het doen van uitspraken over het hanteren en uitvoeren van de VSR-KMS-systematiek (NEN 2075), als middel om beslechting van geschillen te bevorderen.. Middelen.. Tot de middelen van het forum behoren:.. Het geven van een second opinion met betrekking tot een VSR-KMS-rapportage, dan wel de uitgevoerde inventarisatie of meting in relatie tot de technische eisen van VSR-KMS (NEN 2075);.. Het opnieuw uitvoeren van een inventarisatie op basis  ...   partijen na een eerder uitgevoerde meting met elkaar van mening blijven verschillen ten aanzien van de kwaliteit van de schoonmaak.. Samenstelling.. Het forum bestaat uit deskundigen die allen beschikken over een ruime ervaring met VSR-KMS en in het bezit zijn van een actueel diploma VSR-KMS Kwaliteitsinspecteur.. De deskundigen worden benoemd door de Stichting Schoonmaakkwaliteit.. Om bovenstaand doel te bereiken is een.. reglement.. opgesteld.. Procedure Deskundigenforum.. Meer informatie over het Deskundigenforum alsmede over de procedures kunt u lezen in het.. document algemene informatie..

  Original link path: /nl/deskundigenforum
  Open archive

 • Title: Opleidingen
  Descriptive info: KMS-Cursussen.. VSR OPLEIDINGEN.. Om te kunnen werken met de kwalitietissystemen VSR-DKS en VSR-KMS verzorgt de stichting in eigen beheer opleidingen.. Het opleidingspakket is modulair opgebouwd en wordt uitgevoerd door SVS BV.. De vier verschillende modules zijn:.. DKS – Dagelijks Controle Systeem.. VSR-KMS Kwaliteitscontrole.. VSR-KMS Kwaliteitsinspectie.. VSR-KMS Kwaliteitscoördinatie.. Iedere module omvat twee dagen en wordt afgerond met een schriftelijk examen.. Om de modules Kwaliteitscontrole, Kwaliteitsinspectie en Kwaliteitscoördinatie te kunnen volgen, dan dient men eerst met een diploma de voorafgaande module te hebben afgerond.. Aanmelden voor de opleidingen.. Cursisten kunnen zich met behulp van het aanmeldingsformulier aanmelden bij SVS.. Dit aanmeldingsformulier is te vinden in de SVS Cursusbrochure of te downloaden van de.. SVS-Website.. SVS Opleiding.. De opleidingen worden gegeven door ervaren SVS gecertificeerde docenten.. Het afsluitend examen wordt afgenomen door SVS gecertificeerde  ...   aanmerking komen voor erkenning en registratie bij de stichting.. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een geslaagde controleur of inspecteur:.. geslaagd zijn voor het diploma VSR-KMS Kwaltiteitscontroleur of Kwaliteitsinspecteur;.. beschikken over kennis van schoonmaaktechnieken en afwerkmatrialen (dit kan onder meer blijken uit minimaal 2 jaar praktijkervaring en/of in het bezit zijn van relevante vakdiploma's);.. de gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem onderschrijven;.. het getekende Aanvraagformulier samen met de getekende Gedragscode en pasfoto sturen naar de stichting.. Indien voldaan wordt aan de voorwaarde maakt de stichtinig een legitimatiepasje aan en neemt de controleur of inspecteur op in de openbare registers van de stichting.. Controleurs en inspecteurs van de stichting een legitimatiepasje hebben ontvangen en zijn geregistreerd in de registers, zijn daarmee formeel erkent.. Een erkende controleur of inspecteur moet iedere 5 jaar een zogenaamde APK-toets afleggen..

  Original link path: /nl/opleidingen
  Open archive

 • Title: Publicaties
  Descriptive info: Bestellen.. Handleidingen.. Handleiding Dagelijks Kontrole Systeem VSR-DKS.. ISBN: 90-808295-2-8.. Handleiding Kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS.. ISBN: 90-808295-1-x.. Boeken.. Kwaliteitsmeetsysteem VSR-DKS, Dagelijks Kontrole Systeem.. ISBN: 978-90-79230-06-8.. Kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS, VSR-Kwaliteitscontroleur.. ISBN: 978-90-790-79230-20-4.. Kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS, VSR-Kwaliteitsinspecteur.. ISBN: 90-808295-3-6.. Factsheet.. Het VSR kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS 2.. 0, een korte introductie.. VSR-KMS Periodiek.. Brochure VSR-KMS (16 pagina's)..

  Original link path: /nl/publicaties
  Open archive

 • Title: Download
  Descriptive info: De volgende documenten kunt u onderstaand downloaden:.. pdf:.. Aanvraagformulier Legitimatiepasje.. excel:.. Formulieren VSR-KMS 3.. Formulieren VSR-KMS 2.. VSR-KMS en periodieke werkzaamheden.. 0, een korte introductie.. Brochure VSR-KMS 2.. 0 (16 pagina's)..

  Original link path: /nl/download
  Open archive •  


  Archived pages: 54